Contact Us


คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และประธานกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

ประธานศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

ประธานกรรมการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต

ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

ประธานกรรมการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ

รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ

รศ. ดร.เดชา ทำดี

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

ประธานกรรมการศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์

ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

ประธานกรรมการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ

อ.ณัฐพร ออนตะไคร้

กรรมการและเลขานุการ

นายเฉลิมพล เชียงหลง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ