Contact Us


ความเป็นมา

           ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งที่จะเป็นศูนย์รวมของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน สืบเนื่องจากได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้ว 3 ศูนย์ ใน พ.ศ. 2546 ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์การพยาบาลด้านเอชไอวีและเอดส์ ศูนย์การศึกษาพยาบาล และใน พ.ศ. 2549 ได้มีเพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ดำเนินการโดยเอกเทศ

           ต่อมาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปี พ.ศ. 2551 จึงเกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลในโครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเพิ่มเติมศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ของคณาจารย์ เพื่อให้เป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ

COE CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วย 10 ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม 2) ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3) ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ 4) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต 5) ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล 6) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 7) ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น 8) ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 9) ศูนย์พัฒนางานด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ 10) ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

           ปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลกภายในปี พ.ศ. 2564) ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบในขับเคลื่อนทั้งงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ งานรับใช้สังคมที่สอดรับกับงานด้านการจัดการเรียนการสอน

           การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วยคณะกรรมการสองชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

           โดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วยที่ปรึกษาจำนวน 2 คน โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยมี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานการเงินของศูนย์ฯ และพิจารณาอำนาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ฯ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

           ส่วนคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ศาสตราจารย์เป็นประธานกรรมการและประธานศูนย์เฉพาะทางแต่ละศูนย์เป็นกรรมการ โดยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ คัดเลือกอาจารย์ในศูนย์พาะทางสองท่านเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งศูนย์เฉพาะทางการพยาบาล ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


           การบริหารของศูนย์เฉพาะทางฯ นั้น มีคณะกรรมการศูนย์เฉพาะทางที่ประกอบด้วยคณาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และงานรับใช้สังคม ที่สอดรับกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละศูนย์เฉพาะทางจะมีการจัดทำผังพิสัยงานวิจัยและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เฉพาะทางฯ คณะกรรมการนี้มีบทบาทหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วย 10 ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation: CNEI
2) ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Midwifery Research Center: MRC
3) ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
Center of Community Health System Development: CCSD
4) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต
The Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region: COHSN
5) ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
Center for Mental Health and Psychiatric Care: MHCC
6) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
Nursing Policy and Outcome Center: NPOC
7) ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น
Center for Research and Innovation in Elderly Care: CRIEC
8) ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health: SH-RH
9) ศูนย์พัฒนางานด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
Center of system and mechanism development for children and adolescents care: CdCaC
10) ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
Center for Midwife district