Contact Us


ความเป็นมา
3.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลให้มีคุณภาพในระดับสากลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตแห่งศตวรรษที่21 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล และจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ซึ่งในแต่ละปีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.2 ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

             ได้พัฒนารูปแบบและระบบกลไกในระบบบริการของสถานบริการในระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัดและภาคีเครือข่ายด้านวิชาการให้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.3 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยคนทำงาน ถ่ายทอดความรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง (จีน พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในอนาคต

พิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.4 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต

             เป็นอีกหนึ่งศูนย์เฉพาะทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ปรึกษา เพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช

พิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.5 ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก China Medical Board ในระยะเริ่มต้น เพื่อดำเนินการวิจัยด้านนโยบายและนำเสนอผลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้ความรู้และกระตุ้นให้พยาบาลมีบทบาทเชิงนโยบายในองค์กรในระดับต่างๆ และให้คำปรึกษาแก่พยาบาลในด้านนโยบาย สนับสนุนและดำเนินการวิจัยเชิงผลลัพธ์เพื่อคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.6 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่เน้นการผลิตผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยยึดตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซึ่งครอบคลุมงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.7 ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น

             เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วย โดยการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพยาบาล บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือกับชุมชนครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา สถานบริการพยาบาล และภาคีในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพแก่ชุมชนที่มุ้งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน โดยอบรมพัฒนาศักยภาพแก่คณะทำงาน และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ Iรวมทั้งการจัดการความรู้เรื่องการดูแลเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วย และจัดทำเฐานข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ

             ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบาบัดมากขึ้น ในภาพรวมอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านจำนวนผู้มาใช้บริการและสถานที่ให้บริการ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ เช่นการนวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ ทำให้ธุรกิจบริการ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการแข่งขันสูงทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกได้ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกิดขึ้นหลายรายมีการรวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและกำหนดรูปแบบมาตรฐานการบริการเพื่อให้สปามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
             ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญของสปานอกจากด้านบุคลากร แล้วด้านมาตรฐานการให้บริการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจและผู้จัดการสปาเพื่อสุขภาพต้องเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในสถานประกอบการของตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และลาว โดยในเรื่องของมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันธุรกิจสปาไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยผลักดันให้สปาในประเทศไทยมีความพร้อมในด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา เช่น มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล (Spa Grading) มาตรฐานอัตลักษณ์ล้านนาสปา หรือการแข่งขันรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องช่วยการันตีให้กับธุรกิจสปาไทยได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักสปาเพื่อสุขภาพของประเทศไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะในความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ดีของการให้บริการ ดังนั้นผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพและผู้จัดการ สเพื่อสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการต่างๆรวมทั้งการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน
             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยการให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปาจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และยังได้ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณบริหาร จังหวัดแบบบูรณาการ งบกลางประจำปีงบประมาณ 2549 เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยจัดการอบรมบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ทั้ง Spa Manager Spa Therapist และ Spa Owner มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะการบริการสปาเพื่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปและ / หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการสปาที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพจากแหล่งวิชาการงานวิจัยที่เป็นสากลร่วมกับองค์ความรู้เฉพาะด้านอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา
             2. เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสปาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการของบุคลากร เพื่อสนับสนุนงานบริการสปาในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน( กลุ่มล้านนา ) ให้เป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
             3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินอาชีพใหม่แก่บุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.9 ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพหญิงระหว่างการตั้งครรภ์ ขณะคลอดและภายหลังคลอด และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านบทบาทการเป็นบิดา/มารดา รวมทั้งการวิจัยด้านสุขภาพของสตรีที่มีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3.10 ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

             เป็นศูนย์เฉพาะทางที่พัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางเพศได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาที่เป็นผลสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเพศและมีความเคารพต่อวิถีทางเพศที่แตกต่าง และยังรวมถึงการมีประสบการณ์ทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ ปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง และสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ได้แก่สุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาที่เป็นผลจากภาวะเจริญพันธุ์ กระบวนการและการทำหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผนครอบครัว 2) การอนามัยแม่และเด็ก 3) โรคเอดส์ 4) โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ 5) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 6) การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 7) การมีบุตรยาก 8) เพศศึกษา 9) อนามัยวัยรุ่น และ 10) ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่