Contact Us


คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ที่ปรึกษา

รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ที่ปรึกษา

รศ.ประคิณ สุจฉายา

ที่ปรึกษา

ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

กรรมการ

ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

กรรมการ

ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

กรรมการ

ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

กรรมการ

ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว

กรรมการ

ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

กรรมการ

รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

กรรมการ

ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์

กรรมการ

ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

คณะกรรมการอำนวยการ : ประธานกรรมการ

รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง

กรรมการและเลขานุการ

อ.ณัฐพร ออนตะไคร้

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ