Contact Us


พันธกิจ

1. ทีมวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ
2. เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยของคณะกับนักวิจัย/นักวิชาการสาขาอื่น
3. การบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม และการเรียนการสอน